Algemene verkoopvoorwaarden

Bij Quatuor Design staat de klant centraal. Daarom stellen we alles in het werk om het aankoopproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, zonder onaangename verrassingen.

We hebben ervoor gezorgd dat je in de loop van het aankoopproces duidelijk aan je rechten en verplichtingen wordt herinnerd. Aarzel echter niet om een e-mail te sturen naar info@quatuordesign.be als je nog vragen hebt na het lezen van dit document. Wij zullen je graag verder helpen.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop op afstand via de website www.quatuordesign.nl (hierna de “Website” genoemd), per e-mail of per telefoon en worden aangegaan tussen het bedrijf CAPT sa/nv, geregistreerd bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0466.161.808 en met maatschappelijke zetel te 2850 BOOM, 5 Industrieweg (hierna “Quatuor Design ” genoemd) enerzijds, en de personen die een aankoop of afstand willen doen bij Quatuor Design anderzijds.

Deze voorwaarden vormen één geheel met onze privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle eerdere versies en/of specificaties van de Klant, ook als deze per e-mail zijn bezorgd. Bij de aanmaak van een account wordt de Klant expliciet gevraagd om de algemene verkoopsvoorwaarden te accepteren.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gedownload (in PDF-formaat) op de Website, meer bepaald op: /files/pdf/Algemene verkoopsvoorwaarden.pdf.

Een bepaling die in strijd is met deze algemene verkoopsvoorwaarden kan slechts worden toegepast indien deze vooraf expliciet schriftelijk is aanvaard door Quatuor Design. Elke partij die een contract aangaat met Quatuor Design verzaakt aan de toepassing van eventuele eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Definities

De diensten die Quatuor Design aanbiedt via de Website (de verkoop van meubilair, hedendaagse decoratie-elementen en design) worden hierna de “diensten van Quatuor Design” genoemd.

Het meubilair, de decoratie-elementen en alle goederen die via de Website worden verkocht, worden hierna het/de “Product(en)” genoemd.

Een fysieke persoon die de diensten van Quatuor Design uitsluitend voor privédoeleinden wil gebruiken, wordt hierna een “Consumentklant” genoemd.

Een fysieke persoon die de diensten van Quatuor Design ook voor professionele doeleinden wil gebruiken, wordt hierna een “Professionele klant” genoemd.

De Consumentklant en de Professionele klant worden hierna samen een “Klant” genoemd.

Elke bestelling die een Klant plaatst onder de beschreven voorwaarden wordt hierna een “Bestelling” genoemd.

Artikel 3 – Bestellingen

Alle informatie over de producten en de prijzen is opgenomen in de beschrijvende fiche bij elk Product.

De Producten worden zo correct mogelijk voorgesteld, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Er kunnen echter kleine verschillen optreden in de tint, het patroon en de plaatsen van de noesten, de kleuren of kleurschakeringen tussen de geleverde Producten en de Producten die op de Website of in de catalogus worden voorgesteld. Deze verschillen hebben geen betrekking op de essentiële kenmerken van de Producten en hebben geen invloed op de kwaliteit. Ze vormen dan ook geen geldige reden voor de annulatie van een Bestelling of de weigering van een levering op grond van non-conformiteit van de Producten. Aangezien het niet mogelijk is om de Producten op de Website en/of in de catalogi perfect voor te stellen, in het bijzonder met betrekking tot verschillen in de kleurweergave die het gevolg zijn van de browsersoftware en/of de beeldschermen waarop ze worden getoond, is Quatuor Design niet aansprakelijk voor de onnauwkeurigheid van de foto's op de Website en in de catalogi.

Een goedkeuring van een bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de Producten die te koop worden aangeboden. Door online een bestelling te plaatsen, geeft de Klant expliciet aan een verkoopcontract met Quatuor Design te willen afsluiten en in te stemmen met deze algemene verkoopsvoorwaarden. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van deze Bestelling. Deze bevestiging vermeldt de voorwaarden van de Bestelling en bevat een kopie van deze algemene verkoopsvoorwaarden in PDF-formaat.

Quatuor Design verbindt zich ertoe om Bestellingen die het via de Website ontvangt uit te voeren zolang de beschikbare voorraad van de Producten strekt. Producten die in voorraad zijn, worden aangeduid als “beschikbaar” op de productfiche. Producten die moeten worden besteld, worden aangeduid als “op bestelling”. Wanneer het Product niet voorradig is, verbindt Quatuor Design zich ertoe om de Klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.

Artikel 4 – Prijzen

De vermelde prijzen zijn (behalve voor Zwitserse Klanten) inclusief BTW, Recupel-bijdrage en andere belastingen en heffingen en exclusief leveringskosten, montagekosten en kosten voor aanvullende garanties.

De vermelde prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. De prijs die de Klant betaalt, hierna de totaalprijs genoemd, wordt specifiek aangegeven bij de laatste stap van de bestelling, vóór de bevestiging en betaling.

Voor onze Zwitserse klanten is de gefactureerde prijs, die wordt weergegeven bij de laatste stap van de Bestelling, exclusief BTW (8%). De BTW wordt in dat geval rechtstreeks bij de klant geïnd door de Zwitserse belastingdienst.

Verkopen zonder BTW aan niet-BTW-plichtigen zijn alleen mogelijk indien hiervoor vooraf de gepaste bewijsstukken zijn ingediend.

Artikel 5 - Levering en montage

5.1. Levering

De leverings- en montagekosten zijn altijd ten laste van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bij uitoefening van het herroepingsrecht. De levering en montage van Producten gebeuren op risico van de Klant. De Producten worden geleverd tot aan de voordeur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Raadpleeg voor alle details en voorwaarden voor de levering onze pagina: Leveringskosten. De kosten voor leveringen in andere landen dan België worden voor elk land afzonderlijk berekend. In het geval van terugzending van pakketten, zijn de retourkosten ten laste van de Klant.

De leveringstermijnen staan vermeld op de beschrijvende fiches voor elk Product. De leveringstermijnen worden ter informatie vermeld en kunnen nooit worden beschouwd als dwingende termijnen.

5.2. Ontvangst en klachten

De Klant garandeert en is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de plaats waar de Producten moeten worden geleverd en gemonteerd. Indien bijkomende kosten moeten worden gemaakt voor een ladderlift of andere uitrusting die noodzakelijk is om de levering uit te voeren op de locatie van de Klant, dan zijn deze ten laste van de Klant.

Bij de levering moet de Klant - in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert - alle nodige controles uitvoeren om eventuele beschadigingen, ontbrekende onderdelen, defecten of andere zichtbare gebreken of non-conformiteit van de geleverde Producten met de Bestelling vast te stellen. De Klant moet in het bijzonder de staat van de verpakkingen, het aantal pakketten en de aantallen, specificaties, staat en kenmerken van de Producten controleren. Indien de Klant dit niet doet, wordt ervan uitgegaan dat de Klant de levering accepteert en zijn eventuele zichtbare gebreken ten zijnen laste.

De Klant moet een eventueel voorbehoud bij beschadigingen, ontbrekende onderdelen, defecten of andere zichtbare gebreken of non-conformiteit van de geleverde Producten met de Bestelling op een duidelijke en gemotiveerde wijze formuleren op de leveringsbon. Wanneer dit niet gebeurt, zijn eventuele latere klachten hierover niet ontvankelijk.

Bij klachten vragen we de Klant om een e-mail te sturen naar onze klantendienst: info@quatuordesign.be. De klantendienst zal in dat geval contact opnemen met de Klant om de terugzending van het Product te regelen en informatie te geven over de rest van de procedure.

Een geweigerd Product moet door de Klant in perfecte staat, in de originele verpakking en met alle accessoires worden teruggezonden.

5.3. Bij afwezigheid

Indien de Klant afwezig is bij de levering, laat de transporteur een bericht achter in de brievenbus. Dit bericht bevat alle instructies om het pakket te ontvangen. Quatuor Design is niet aansprakelijk bij een foutieve interpretatie of niet-naleving van de instructies.

5.4. Montage

In het algemeen is de Klant verantwoordelijk voor de montage. Quatuor Design biedt echter voor bepaalde Producten een montageservice aan, in België.

Indien de toestand van de leveringsplaats een goede montage van het product duidelijk verhindert (niet-vlakke vloeren of muren, delicate oppervlakken, onvoldoende plaats voor het Product, etc.), zal Quatuor Design de Klant hiervan op de hoogte brengen. De Klant kan Quatuor Design dan vragen om het Product terug mee te nemen en het opnieuw te komen plaatsen wanneer het probleem is opgelost. In dat geval worden de leverings- en montagekosten een tweede keer aangerekend en moeten ze worden betaald vóór de tweede montagepoging. De risico's blijven in dit geval voor de Klant. De Klant kan Quatuor Design ook vragen om het Product ondanks het plaatsingsprobleem toch te monteren. Hierbij moet de Klant Quatuor Design schriftelijk ontheffen van elke aansprakelijkheid.

5.5. Overmacht

Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van niet te voorziene omstandigheden of een geval van overmacht, waaronder, zonder beperking, overstroming, brand, noodweer, een gebrek aan grondstoffen, de slechte werking of onderbreking van het elektrische of telecommunicatienetwerk, een staking bij de transporteur, een gedeeltelijke of volledige staking of lock-out of elke andere gebeurtenis die buiten de wil van de partijen valt en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert.

De partij die geconfronteerd wordt met een geval van overmacht moet de andere partij hier zo snel mogelijk van in kennis stellen. De partijen komen overeen dat ze in dat geval overleg zullen plegen om de verdere uitvoeringsmodaliteiten van de Bestelling te bepalen.

Artikel 6.

Betaling 6.1. Betalingsmethoden

Om Bestellingen die online zijn geplaatst zo snel mogelijk uit te voeren en de beste service te bieden, vraagt Quatuor Design zijn Klanten om de aankoopprijs te voldoen bij het plaatsen van de bestelling.

De Klant beschikt hiervoor over de volgende betalingsmogelijkheden:

a) onmiddellijke betaling (beveiligde betaalomgeving via de Europabank-server)

- Met een betaalkaart: visa/eurocard/mastercard/american express

- Met bankcontact/mister cash/maestro/paypal

Betalingen met een betaalkaart zijn enkel mogelijk in euro.

Betalingen met een betaalkaart worden uitgevoerd via Europabank, een leverancier van beveiligde betaalservices.

Dankzij deze oplossing kan de Klant in alle veiligheid aankopen doen. Bij een online betaling voor een Bestelling wordt de Klant automatisch doorgestuurd naar de server van de bank via een beveiligde SSL-transactie (256-bit codering). De gevoelige informatie, zoals het creditcardnummer, wordt dus enkel tussen de Klant en de website van Europabank uitgewisseld, zonder de tussenkomst van Quatuor. Wanneer de betaling is bevestigd, wordt de Klant automatisch teruggestuurd naar de Website. De persoonlijke gegevens die in het “cookie” zijn opgenomen, worden op dat moment verwijderd.

b) met een klassieke overschrijving op onze rekening BE10 2100 4693 3504 (Europabank) via de server van de financiële instelling van de Klant, volgens de instructies die Quatuor Design per e-mail bezorgt.

In dit laatste geval worden de producten 5 dagen voor de klant gereserveerd in afwachting van de betaling. Na deze termijn kan Quatuor Design beslissen om de Bestelling te annuleren.

6.2. Betalingsvoorwaarden

Verrekeningen zijn niet toegestaan. Quatuor Design heeft op elk moment het recht om een vooruitbetaling, contante betaling of een betalingsgarantie te vragen.

De betalingstermijnen hebben een dwingend karakter.

Indien de Klant één of meerdere betalingsverplichtingen niet of niet tijdig voldoet, is de Klant op de laattijdige betalingen een moratoire rente van 12% per jaar verschuldigd. Bovendien is de Klant gehouden tot de betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

De beveiliging van de elektronische geldoverschrijvingen en de goede uitvoering van de betalingsopdrachten in het algemeen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de financiële instellingen die deze overschrijvingen beheren. Quatuor Design is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een fout, nalatigheid, een defect, een storing of een wanprestatie die niet rechtstreeks aan Quatuor Design kan worden toegeschreven. Het is aan de Klant om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de betalingsdiensten die hij gebruikt, in het bijzonder bij de uitvoering van een contract met Quatuor Design. De transacties via Europabank zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Eurpabank. Deze zijn beschikbaar op europank.be.

Artikel 7. Eigendomsoverdracht

De verkochte, geleverde en gemonteerde producten blijven de exclusieve eigendom van Quatuor Design tot de volledige betaling van de facturen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico's op verlies en beschadiging van de geleverde Producten over op de Klant bij de inbezitname van de Producten.

Wanneer de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, gaat het eigendomsrecht op het moment van de terugbetaling van de prijs terug over op Quatuor Design en gaan de risico's over bij ontvangst van het teruggezonden pakket.

Artikel 8. Herroepingsrecht en klachten

Dit artikel is alleen van toepassing op verkopen of afstand aan Consumentklanten.

De Consumentklant heeft het recht om Quatuor Design te informeren dat hij afziet van de aankoop van een standaardproduct, zonder kosten en zonder opgave van een reden, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van de uitgevoerde Bestelling op afstand. Dit recht geldt niet voor gepersonaliseerde Producten. Gepersonaliseerde Producten zijn Producten die op maat zijn vervaardigd, Producten die een textielbekleding (leer, stof,...) hebben gekregen die door de Klant is gekozen, Producten die kunnen worden geconfigureerd volgens de specifieke wensen van de Klant (bv. de afmetingen, afwerking, kleuren, op maat gesneden, gepersonaliseerde composities), waaronder, maar niet beperkt tot, de Producten van de meubels op maat en zitbanken merken.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consumentklant een e-mail sturen naar onze klantendienst (info@quatuordesign.be), met vermelding van het nummer van de Bestelling en het rekeningnummer (IBAN-formaat) waarop de terugbetaling moet plaatsvinden. De Consumentklant ontvangt dan per e-mail een goedkeuring van de retourzending en een beschrijving van de verdere procedure voor de terugzending.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht moet de Consumentklant de Producten waarvoor de Bestelling wordt geannuleerd binnen de 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht in perfecte staat en in de originele verpakking retourneren. De verzendingskosten zijn ten laste van de Consumentklant.

De Consumentklant ontvangt dan zo snel mogelijk een terugbetaling van het volledige betaalde bedrag, uiterlijk 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht, indien Quatuor het/de Product(en) in perfecte staat en in zijn/hun originele verpakking en met alle accessoires heeft ontvangen.

Quatuor behoudt zich het recht voor om een vergoeding aan te rekenen voor het gebruik van het Product wanneer blijkt dat de Consumentklant het voormelde product meer heeft gebruikt dan nodig is voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

Artikel 9. Garantie en dienst na verkoop

Naast de wettelijke rechten die het Belgisch recht voorziet, is op de Producten een garantie van twee jaar van toepassing vanaf het moment van de levering. Deze garantie dekt alle fouten in de productie, het ontwerp en het materiaal, tenzij anders vermeld in de productfiche.

De verkochte Producten vallen onder de wettelijke garantie met betrekking tot de conformiteit en verborgen gebreken.

Een eventueel verborgen gebrek moet per aangetekende post worden gemeld (CAPT NV, Industrieweg 5, 2850 BOOM, België) binnen de twee maanden na de vaststelling ervan. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, is een vordering niet meer mogelijk. Het aangetekend schrijven moet het nummer van de Bestelling en een beschrijving van het gebrek vermelden.

Elke terugzending moet vooraf door Quatuor Design worden goedgekeurd.

Producten die een gebrek aan conformiteit of een verborgen gebrek vertonen dat binnen de termijn van twee maanden wordt gemeld, zullen worden teruggenomen en hersteld of ingeruild, tenzij dit onevenredig of onmogelijk zou zijn binnen een redelijke termijn. Indien het Product niet kan worden hersteld of ingeruild (bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad), zal Quatuor Design een waardebon verstrekken met een waarde die overeenkomt met de aankoopprijs in de catalogus.

De kosten voor de terugzending van het defecte Product en de verzending van het nieuwe of herstelde Product zijn ten laste van Quatuor Design.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

schade aan het Product die voortvloeit uit normale slijtage, rekening houdend met de aard, de functie, de samenstelling en de prijs ervan;

kleine verschillen in de Producten, zoals gedefinieerd in artikel 3;

Producten die onderhevig zijn geweest aan overmatig gebruik, in het bijzonder voor andere dan privédoeleinden;

alle defecten in het Product die voortvloeien uit een foutieve plaatsing, opslag, bewaring of montage (niet-naleving van de montage-instructies), een gebrek aan onderhoud, foutief gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de technische of gebruiksvoorschriften (niet-naleving van de onderhoudsvoorschriften), wijzigingen of reparaties die door de Klant of een derde zijn uitgevoerd, schade die door externe voorwerpen wordt veroorzaakt, externe gebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstmatig licht (bij verkleuring), natuurrampen of weersomstandigheden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Quatuor Design heeft met betrekking tot de toegang tot de Website, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Quatuor Design is niet aansprakelijk voor eventuele hinder of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, in het bijzonder bij een onderbreking van de service, een indringing van buitenaf of een virus, pogingen tot fraude via phishing (of andere technieken), ontvreemding of diefstal van gegevens of voor feiten die als overmacht kunnen worden beschouwd. Het kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van of de toegang tot zijn Website, of met het downloaden van het materiaal op zijn Website.

Quatuor Design wijst elke aansprakelijkheid af voor lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of gebruik dat in strijd is met het doel van het Product.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Quatuor Design met betrekking tot de geleverde Producten, inclusief de aansprakelijkheid in het kader van de toepasselijke contractuele of wettelijke garantie, beperkt tot de prijs van de defecte of niet-conforme Producten. Quatuor Design wijst elke aansprakelijkheid af (i) voor indirecte schade, waaronder alle financiële of commerciële schade, verlies van klanten of besparingen, eventuele commerciële problemen, toename van de kosten en andere algemene uitgaven, winstderving, imagoschade, vertraging of verstoring bij de planning van projecten of activiteiten van de klant, enz., (ii) bij onvoldoende medewerking van de Klant bij de uitvoering van het contract, (iii) bij een tussenkomst van derden met betrekking tot de litigieuze goederen, (iv) wanneer de Klant de aangekochte goederen op een ongeschikte plaats installeert of bewaart, (v) bij overmatig gebruik, in het bijzonder voor andere dan privédoeleinden, (vi) wanneer de geleverde Producten niet zijn gemonteerd of geplaatst volgens de regels van de kunst of niet in overeenstemming met de geleverde instructies of met de algemene gebruiksmodaliteiten voor dit soort materiaal, (vi), bij transportschade.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

De volledige Website, inclusief de architectuur, het ontwerp, de weergave van de advertenties, de interface, de databases, de naam en de domeinnaam, is exclusief eigendom van Quatuor Design.

De inhoud van de Website omvat onder andere logo's, gedeponeerde handelsmerken, teksten, foto's, afbeeldingen, tekeningen, modellen of tabellen. Deze elementen worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht of het persoonsrecht. Volledige of gedeeltelijke reproductie of voorstelling van deze Website zonder expliciete voorafgaande toestemming van de eigenaars van deze rechten is bijgevolg verboden en wordt beschouwd als namaak die wordt bestraft door het wetboek intellectuele eigendom en/of een onrechtmatige daad die de overtreder burgerlijk aansprakelijkheid geeft in het kader van de voormelde rechten.

Artikel 12 – Privacy

De persoonlijke gegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met ons “Privacybeleid”. Bij de registratie wordt de Klant gevraagd om dit te accepteren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle betrekkingen tussen de Klanten en Quatuor Design is het Belgisch recht van toepassing.

Geschillen die niet minnelijk kunnen worden geregeld, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van het arrondissement Antwerpen.

Artikel 14. Diversen

De eventuele nietigverklaring van een van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten. De desbetreffende bepaling zal door een andere bepaling worden vervangen, die de betekenis, het doel en de kosten van de nietige bepaling zo goed mogelijk benadert, zonder onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar te zijn. De partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw te overleggen en op die manier de nietige bepaling te vervangen. Indien een voorwaarde ontbreekt in deze algemene verkoopsvoorwaarden, zullen de gebruiken van de sector van de verkoop op afstand bij bedrijven met een zetel in België gelden.

Geen enkele handeling, gedraging, tolerantie of nalatigheid van Quatuor Design kan worden geïnterpreteerd als een (gedeeltelijke) verklaring van afstand van zijn aandeel in de strikte en volledige uitvoering van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, of in de specifieke voorwaarden die deze aanvullen.

Quatuor Design behoudt zich het recht voor om de huidige algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Elke nieuwe versie van de algemene verkoopsvoorwaarden zal op de Website worden aangekondigd en wordt van kracht bij de publicatie ervan.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen. Geen enkel document, concept, brief of ander soort document kan worden ingeroepen om een poging te doen om er het bestaan van een andere of aanvullende verplichting uit af te leiden dan de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden.

Laatste update - 06/12/2021